Kobieta z dziewczynką

Regulamin Konkursu „Konkurs na Dzień Mamy”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „na Dzień Mamy” [„Konkurs”] jest Studio 225 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 4/2, 00-513 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001029969, posiadającą NIP 5252951281 oraz REGON: 524988767, adres e-mail: kontakt@225.studio [„Organizator”].
 2. Fundatorem nagród w konkursie jest: STUDIO 225 Sp. z o.o.ul. Nowogrodzka 4/2, 00-513 Warszawa NIP 5252951281 REGON: 524988767 Kapitał zakładowy 5000,00 zł, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0001029969
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych [„Uczestnik”]. Uczestnikiem nie może być pracownik Organizatora, jak również osoba najbliższa pracownika Organizatora przez co należy rozumieć małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
 4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i zapisami jakichkolwiek innych materiałów związanych z Konkursem, wiążące pozostaną postanowienia Regulaminu.

§2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest w okresie od dnia 21 maja 2024 roku do dnia 26 maja 2024 roku, spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie:
 2. posiadać własny publiczny profil w serwisie społecznościowym Instagram,
 3. wykonać zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu w komentarzu odpowiedzi na pytanie: „Jakie jest Twoje ulubione wspomnienie z mamą?” [opublikowanego dnia 23.05.2024 na stronie https://www.instagram.com/studio225_warsaw) [Zadanie Konkursowe].
 4. Opublikowanie Zadania Konkursowego, zgodnie z punktami powyżej, uznawane jest za Zgłoszenie do Konkursu [„Zgłoszenie”]. Publikacja posta będącego Zgłoszeniem musi odbyć się w okresie trwania Konkursu: 23.05-30.05.2024. Zgłoszenia dodane poza tym okresem nie będą brane pod uwagę.
 5. Spełnienie wymogów konkursowych uprawnia Uczestnika do zamieszczenia tylko jednego Zgłoszenia. Uczestnik nagrodzony może być tylko raz.
 6. Zgłoszenia dokonane niezgodnie z Regulaminem lub przez osoby niespełniające warunków określonych w Regulaminie, są nieważne i nie biorą udziału w przyznaniu nagród.
 7. Zgłoszenie (sformułowana odpowiedź na pytanie konkursowe) biorące udział w Konkursie musi być wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników Konkursu. Zgłoszenie nie może także zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Produktów Organizatora, nie może ono naruszać praw osób trzecich, dobrych obyczajów oraz musi być wolne od wad prawnych, w tym w szczególności nie może naruszać praw autorskich i nie może być zabronione przez prawo, nie może naruszać prywatności i godności innych osób, nie może prowadzić do poniżenia lub obrażenia kogokolwiek, nie może mieć na celu obrazy uczuć i symboli religijnych, ani nie może zawierać treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
 8. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o naruszeniu przez Uczestnika Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, Organizator może powiadomić Uczestnika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
 9. Niezależnie od uprawnienia Organizatora wskazanego w ustępie 4 powyżej, Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu wskazując przyczyny wykluczenia, w szczególności w wypadku, gdy na skutek naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, realizowanie Konkursu z jego udziałem jest niemożliwe, znacznie utrudnione, sprzeczne z Regulaminem albo doprowadziłoby do naruszenia obowiązujących przepisów.
 10. Dokonując Zgłoszenia, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin oraz spełnia warunki uczestniczenia w Konkursie.
 11. Dokonanie Zgłoszenia jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych stosownymi przepisami prawa i Regulaminu.

§3. Nagrody w Konkursie

 1. Spośród Uczestników, którzy spełnią warunki wskazane w § 2, Jury wyłoni 3 (trzech) Laureatów.
 2. Nagrodą w Konkursie są 3 vouchery na warsztaty do STUDIA 225. [„Nagrody”].
 3. Jury składać będzie się z trzech (słownie: trzech) osób wyłonionych przez Organizatora.
 4. Wybierając Uczestników, którzy uzyskają prawo do Nagrody, Jury będzie brać pod uwagę następujące kryterium: kreatywność przygotowanej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 28 maja 2024 roku.
 6. Laureaci zostaną oznaczeni w InstaStories z wynikami konkursu na profilu Organizatora w serwisie Instagram. Następnie każdy Laureat, któremu przyznano Nagrodę zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość prywatną w serwisie Instagram.
 7. Laureaci po otrzymaniu wiadomości prywatnej od Organizatora zostaną poproszeni o przesłanie w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania wiadomości następujących danych: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz numer telefonu.
 8. Laureat traci prawo do przyznanej nagrody w przypadku, gdy:
 9. Organizatorowi, pomimo co najmniej dwukrotnej próby, nie uda się z nimi skontaktować,
 10. Laureat odmówi podania danych osobowych wskazanych powyżej lub nie udzieli tych danych pomimo dodatkowego wezwania za pośrednictwem poczty elektronicznej ze strony Organizatora.
 11. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnik spełnia warunki określone w Konkursie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia stosownych dokumentów. Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z wydaniem którejkolwiek Nagrody, do czasu spełnienia przez Uczestnika żądań, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 13. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.

§4. Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnik może zgłaszać reklamacje odnoszące się do przebiegu Konkursu w terminie jednego (1) miesiąca od dnia jej zakończenia Okresu.
 2. Reklamacje powinny być składane na adres Organizatora podany w niniejszym Regulaminie.
 3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika na piśmie, na adres wskazany w piśmie reklamacyjnym, w terminie czternastu (14) dni od daty doręczenia reklamacji.
 4. Uczestnik niezadowolony z przebiegu postępowania reklamacyjnego ma prawo dochodzić roszczeń na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§5. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W ramach Konkursu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.
 2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć w szczególności takie usługi jak:- udostępnienie Regulaminu na Stronie;- umożliwienie udziału w Konkursie - umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą dokonania Zgłoszenia.
 4. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych w ramach Konkursu jest:- posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np.: Internet Explorer 9.0 (lub nowszej), Mozilla FireFox 14.0, Opera 14.0, Chrome 10.0;- dostęp do Internetu;- posiadanie adresu e-mail;- posiadanie konta publicznego na portalu społecznościowym Instagram; - posiadanie standardowego systemu operacyjnego.
 5. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem Strony treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.
 6. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Konkursu może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Uczestnika, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp.
 7. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych.
 8. Organizator nie odpowiada za ograniczenia w przepustowości łącz internetowych wykorzystywanych do udziału w Konkursie, utrudnienia związane z obciążeniem serwera oraz baz danych lub inne problemy techniczne, które mogłyby utrudnić udział w Konkursie lub też wydłużyć czas dostępu do Konkursu i jego poszczególnych elementów.
 9. Organizator informuje, że system informatyczny Konkursu może wykorzystywać tzw. cookies, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych Uczestnika. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Konkursu. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach polityki cookies zawartych na Stronie.
 10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 6. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane w celu realizacji Konkursu, na co osoby te wyrażają poprzez dokonanie Zgłoszenia.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz w zakresie danych identyfikujących Uczestnika oraz pozwalających na przypisanie im informacji o rozpoczęciu i zakończeniu oraz zakresie korzystania z usług świadczonych elektronicznie w ramach Konkursu i oznaczeń identyfikujących zakończenie systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej, z której korzysta Uczestnik.
 4. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz, żądania ich sprostowania, ich poprawiania i żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo don przenoszenia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie. Uczestnik może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora także dla innych celów niż udział w Konkursie, przy czym niewyrażenie zgody dla innych celów niż udział w Konkursie nie warunkuje udziału w Konkursie.
 6. Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Przekazane dane osobowe są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie ujawnienie będzie konieczne z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, w zakresie niezbędnym do realizacji ewentualnych roszczeń wynikających z reklamacji.
 9. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, Uczestnik może kontaktować się z Administratorem.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 2. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:
 3. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych,
 4. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
 5. prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczeń.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie zgodnym z przepisami prawa, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie oraz nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. W szczególności Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu trwania Konkursu.
 7. Serwis społecznościowy Instagram udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Instagram nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia Konkursu na profilach serwisu.
 8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 maja 2024 roku.